м-р Габриела Гајдова

Јуридизација на медицината – реален страв за лекарска грешка

Јуридизација на медицината – реален страв за лекарска грешка
Автор
м-р Габриела Гајдова